TÜZÜK

TÜZÜK

Türk-Somali Dostluk Derneği (TÜRK-SOMALİ-DER) Tüzük

TÜRK SOMALİ DOSTLUK DERNEĞİ

(TÜRK SOMALİ-DER)

TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi, Şube-Temsilcilik

Derneğin Adı

MADDE 1-(1) Derneğin adı: “TÜRK SOMALİ DOSTLUK DERNEĞİ” dir. Bundan sonra kısaca “TÜRK SOMALİ-DER” denilecektir.           

Derneğin Merkezi

MADDE 2- (1)Derneğin merkezi: Ankara’dadır.

Derneğin Amblemi ve Renkleri

MADDE 3- (1) Dernek faaliyetlerde kullanılacak renkler; Kırmızı, Beyaz, Mavi ve Turkuaz renklerdir. Dernek amblemi; Aşağıda yer alan amblem “Dernek Amblemi” olarak kullanacaktır. Dernek Ambleminin kısmen veya tamamen değiştirilmesine Genel Kurul yetkilidir. 

Şube-Temsilcilik

MADDE 4- (1) Şube: Şube açılmayacaktır.

(2) Temsilcilik: Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışında dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik/temsilcilikler açabilir. Temsilcilikler genel kurulda temsil edilmezler. Temsilcilik adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Amacı,  Çalışma Konuları, Faaliyetleri, Çalışma Biçimi

Derneğin Amacı

Madde 5- (1) Türk ve Somali halkları arasında dostluk, barış, sevgi, kardeşlik bağlarını geliştirerek bu bağların daha da güçlenmesine katkıda bulunmak, iki ülke kültürünün tanıtımına katkı sağlamak. Eğitim, sağlık, sağlık turizmi, siyasi, sosyal, kültürel, ticari, ekonomik vb. alanlarda ilişkileri geliştirmek.

(2) Doğal afet, savaş, kuraklık, kıtlık ve benzeri durumlarda, olağan ve olağanüstü zamanlarda, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, barınma ve benzer bütün konularda ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.

(3) Türkiye’de eğitimlerine devam eden ve edecek olan uluslararası ve Somalili öğrencilere yönelik faaliyetlerde bulunmak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, burs vermek,

(4) İnsanların temel ihtiyaçları olan beslenme, giyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerde bulunmak, organizasyonlar, yardım kampanyalar vb. düzenlemek, yapılan düzenlemelere katılmak, desteklemek, kötü alışkanlıklardan korumak.

 (5)Somali devlet kurum ve kuruluşları ile özel-tüzel kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına, ticari danışmanlık hizmetleri sunmak.

(5) Dernek amaç ve faaliyetleri kapsamında, stratejik araştırma merkezleri ve düşünce akademileri, eğitim merkezleri kurmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

MADDE 6- Amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye-Somali ve Uluslararası alanda Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri şunlardır:

Dernek bu çalışmaları ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli kurumlardan izin alarak yapar.

(1) Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

(2) Kurs, seminer, konferans, toplantı, sempozyum, çalıştay ve panel gibi çalışmalar düzenlemek ve desteklemek,

(3) Üniversiteler arası eğitim, bilim, teknik ve benzeri konularda bilgi alışverişi, araştırma, konferans, seminer, panel ve kurs gibi etkinlikler yapmak, Somali’ce dil kursları, Türkçe dil kursları ve yabancı dil kursları açmak, teşvik etmek, düzenlemek, uygulamak ve yönetmek,

(4) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, tv, web sayfası, ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

(5) Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü taşınır, taşınmaz malları, her türlü teknik araç ve gereçleri, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

(6) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

(7) Dernek faaliyetleri için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

(8) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

(9) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

(10) Türkiye’de eğitimlerine devam eden ve edecek olan Somalili öğrencilere yönelik faaliyetlerde bulunmak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, burs vermek. Eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapanlardan ihtiyaç sahiplerine danışmanlık yapmak.

(11) ) Yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, mülteci, yetim ve öksüzleri, hastaları himaye etmek ve her türlü ayni ve nakdî yardımda bulmak. Huzurevi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurmak, işletmek ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak. Ülkemizde bulunan Somalilere yardımcı olmak,

(12) Sağlık turizmi alanında çalışma yapmak ve bu konuda faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ülkelerin tanıtımına katkıda bulunmak,

(13) Amaca uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Gıda Bankacılığı yapmak,

(14) Her iki milletin ortak tarih, kültür mirasının korunması maksadı için Somali’de kurulmuş bulunan dernekler ile ortaklaşa tespit olunacak bir program çerçevesinde ortak kültürel mirası korumaya matuf tedbirleri tespit ve uygulamak, kültürel tanıtımda bulunmak.

(15) İhtiyaç sahiplerinin sünnet, nişan, düğün ve cenaze merasimi gibi etkinliklerinin masraflarını karşılar; bunlar için ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur. 

(16) Derneğe yapılan her türlü bağışları mevzuat çerçevesinde kabul etmek ve kullanmak,

(17) Gıda, giyecek, kurban vb. ayni ve nakdi yardım kampanyaları düzenlemek, su kuyusu açmak,

(18) Koruyucu sağlık hizmetleri için çalışmalar yapmak. Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirmek, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulmak, Yurt içinde ve yurt dışında tedavileri için yardımda bulunmak,

(19) Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak, bunun ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmak, hizmet satın almak, üyelerinden ve gönüllülerden oluşacak sağlık ekipler kurmak, sağlık alanında yurt içinde ve dışında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunmak,

(20) Türk ve Somali iş çevrelerine, ticaret, ekonomi, finansman ve benzeri konularda işbirliğini araştırmak. Ticari faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişileri bir araya getirmek, iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmeye çalışmak.  Ticari alanda faaliyette bulunanlara danışmanlık hizmeti sunmak

(21) Türkiye-Somali ve uluslararası iş, sanayi, ticaret ve sosyal kuruluşlar ile işbirliği yapmak, üyelerine turizm, kongre turizmi, yatırım turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, kültürel turizmi, eğitim turizmi ve benzeri alanlarda faaliyetlerde bulunmak, danışmanlık hizmeti sunmak,

(22) Somali vatandaşlarının Türkiye’deki eğitim, sağlık, kültürel, ekonomik, ticari, turizm ya da başka amaçlı gezilerinde veya Türkiye’de yerleşmesi durumunda aynı şekilde Türk vatandaşlarının da Somali’ye gitmesi durumunda uyum sağlaması, yardımcı olma, gözetme, özen gösterme,

(23) Fuar, kültürel etkinlik, tanıtım vb. faaliyetleri yapmak, yapılacak faaliyetlere katılmak,

(24) Üyelerine Lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, işletmek, sosyal ve kültürel amaçlı geziler, kamplar, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, konserler, konferanslar, tiyatro, gösterileri yapmak ve yaptırmak, sergi, kermes, çaylı, yemekli toplantılar, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

(25) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, uluslararası faaliyetteki dernekler ve sivil kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak, bunlara üye olmak, ortak çalışmalar yapmak veya yurtdışında temsilcilik açmak, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurmak, yurtdışında derneklerin kuruluşuna katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

(26) MADDE 7’de sayılan faaliyet alanına giren tüm alanlarda çalışmaları ve uygulamaları yapmak,

(27) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi hâlinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, Uluslararası kuruluşlar ile yasal izinler çerçevesinde iş birlikleri yapmak, ortak projeler yürütmek,

(28) Dernek 5. 6. 7 maddelerde belirlenen amaçlarını, çalışma ve faaliyet alanlarına yönelik stratejik araştırma merkezleri ve düşünce akademilerini yönetim kurulu kararı ile kurabilir.

(29) Dernek amaç ve faaliyetleri kapsamında her türlü yasal faaliyetlere danışmanlık hizmetleri sunmak.

Derneğin Faaliyet Alan

Madde 7- (1) Dernek; dostluk, kardeşlik, yardım, eğitim, sağlık, turizm, kültür, sağlık turizmi, ticaret, ekonomik, sosyal, siyasi, tarihi, sosyolojik vb. yakınlaşmayı sağlamak ve hali hazırda bulunan derin dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek çalışmaları üyeler, gönüllüler, kamu-özel kurum ve kuruluşlarla birlikte ya da tek başına yürütmek amacı ile kurulmuş, gerekli görmesi halinde strateji geliştirme akademisi düşünce enstitüsü kurarak yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

...